p>

 

บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง ประวัติศาสคร์ชาติไทย

 

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง การเมืองการปกครอง

 

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 7 วิชา ศสานาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒธรรม ประเพณี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชา  ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  เรื่องหน้าที่พลเมือง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง  เรื่องหน้าที่พลเมือง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 11  เรื่องความหมายและความสำคัญของข้อมูล

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 เรื่องวิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย และการเผยแพร่ข้อมูล

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 13 วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง การทักทาย และการตอบรับการทักทาย (Greeting)

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการแนะน าตนเอง และการแนะน าผู้อื่น (Introducing)

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา (Leave Taking)

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


รั้งที่ 16 

วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  เรื่อง จ านวนนับ และล าดับที่

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 17  วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การขอร้อง การออกค าสั่ง และการขอโทษ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 18 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน เรื่อง ประชาธิปไตยในชุมชน

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 19 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน  เรื่องการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์