บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เศษส่วน

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชา  คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยม

 

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ การวัดความยาวและระยะทาง

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 6 วิชา  คณิตศาสตร์  เรื่อง การวัดความยาวและระยะทาง

 

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 7 วิชา วิทยาศาสตร์  เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชา  วิทยาศาสตร์   เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชา  วิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบนิเวศน์

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชา  วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและพลังงานเพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 11 วิชา   วิทยาศาสตร์  เรื่อง พลังงานในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์พลังงาน

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 วิชา ทักษะการเรียนรุู้ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 13 วิชา ทักษะการเรียนรุู้  เรื่อง  การใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชา   ทักษะการเรียนรุู้    เรื่อง การจัดการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชา ทักษะการเรียนรุู้  เรื่อง  คิดเป็น

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


รั้งที่ 16 วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง  การทำวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 17 วิชา  ลูกเสือ กศน.  เรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนาการลูกเสือโลกคุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือ วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทักษะลูกเสือ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 18 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนา

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 19 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่องทักษะลูกเสือ,ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์