บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้


ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

Q
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

Q
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครอง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 7 วิชา...ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง..ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี...

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8 วิชา วิชา...ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง..ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี...

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ความเป็นมาหลักการเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

Q
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง....รหัสวิชา  เรื่อง.หลักสิทธิมนุษยชน

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่อง การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12 วิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13 วิชา ภาษาอังกฤษ  เรื่อง การโต้ตอบโทรศัพท์ (Telephone Conversation)

Q
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชา  ภาษาอังกฤษ  เรื่อง การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  เรื่องประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ (Different Types of English Sentences)

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เรื่อง ประโยคความรวม (Compound Sentence)

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน เรื่อง Past Tense

QR C
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 18 วิชา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

     

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์