บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2563

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้


ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็มและกำรนำไปใช้

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชา  คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน และทศนิยม

CODE ครั้งที่3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4 วิชา คณิตศาสตร์  เรื่อง  การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

Q
CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ    

Q
CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สถิติ (การนำเสนอข้อมูล)  

CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 7 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์

CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8 วิชา วิทยาศาสตร์    เรื่อง  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 9 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและการจำแนกสาร 

Q
CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10 วิชา วิทยาศาสตร์  เรื่อง  แรงและพลังงานเพื่อชีวิต

CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11 วิชา วิทยาศาสตร์   เรื่อง  ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต

CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12 วิชา ทักษะการเรียนรู้  เรื่อง  การเรียนรู้ด้วยตนเอง

CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13 วิชา ทักษะการเรียนรู้   เรื่อง  การใช้แหล่งเรียนรู้

Q
CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาทักธการเรียนรู้ 2 เรื่อง การจัดการความรู้

CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15 วิชา ทักษะการเรียนรูั เรื่อง ความหมายของปรัชญา คิดเป็น

CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชา ทักษะการเรียนรู้   เรื่อง  การคิดอย่างเป็นระบบ

CODE ครั้งที่ 16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17 วิชา ทักษะการเรียนรู้  เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย 

QR C
CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 18 วิชา ลูกเสือ กศน. เรื่อง การลูกเสือไทย และการลูกเสือโลก     

CODE ครั้งที่ 18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชา  ลูกเสือ กศน. เรื่อง  การเขียนโครงการ และการปฐบมพยาบาล

CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์