บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้


ครั้งที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง การออกเสียงพยัญชนะ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องการใช้สัญลักษณ์และการติดต่อทางโทรศัพท์

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4 วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง Culture Differences , News & News Headline

Q
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5   วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง Self – Sufficiency Economy , Have you exercised today? , Shall we save the energy?

Q
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง What have I done? , What is your e-mail address? และ Natural Disaster

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง Let’s Travel , Will it rain tomorrow ? , Global Warming

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8  วิชาสังคมศึกษา  เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา  เรื่องประวัติศาสตร์

Q
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์, การเมืองการปกครอง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่พลเมือง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่อง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

Q
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่อง การใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 


ครั้งที่ 15  เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่องที่ 2 ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่องที่ การทำปุ๋ยชีวภาพ

QR C
ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 18 วิชา การท าปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง น้ าหมักจุลินทรีย์

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชา การท าปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการตลาด

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์