บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 2 วิชา คณิตศาสตร์  เรื่อง การใช้เหตุผล 

QR CODE ครั้งที่ 2 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชา  คณิตศาสตร์    เรื่อง  การใช้เหตุผล

QR CODE ครั้งที่ 3 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชา  คณิตศาสตร์     เรื่อง สถิติเบื้องต้น

QR CODE ครั้งที่ 4 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 5 วิชา คณิตศาสตร์    เรื่อง  ความน่าจะเป็น

QR CODE ครั้งที่ 5 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์   เรื่อง  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่ 6 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 7 วิชา วิทยาศาสตร์   เรื่อง  สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่ 7 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 8 วิชา วิทยาศาสตร์   เรื่อง   สารเพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 8 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 9 วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารเพื่อชีวิต, ดาราศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 9 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 10 วิชา ทักษะการเรียนรู้    เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง      

QR CODE ครั้งที่ 10 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 11 วิชาทักษะการเรียนรู้   เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 11 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 12 วิชาทักษะการเรียนรู้  เรื่อง  การจัดการความรู้ การคิดเป็น

QR CODE ครั้งที่ 12 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 13 ทักษะการเรียนรู้  เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ 13 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 14 วิชา ลูกเสือ กศน.เรื่อง   ลูกเสือ  กศน.กับจิตอาสา และการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 14 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 15 วิชา  ลูกเสือ กศน.     เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 15 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 16 วิชา ลูกเสือ กศน.    เรื่อง  ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

QR CODE ครั้งที่16 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 17 วิชา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 17 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 18 วิชา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   เรื่อง  ร่างกายของเรา

QR CODE ครั้งที่18 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 19 วิชา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต      เรื่อง  พันธุกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ

QR CODE ครั้งที่ 19 ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์