ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองใหญ่

              ตำบลหนองใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอปราสาทเป็นระยะทาง ประมาณ ๙ กิโลเมตรอยู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านก็วล ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์  ๓๙ กิโลเมตร เป็น ๑ใน ๑๘ ตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปราสาท ซึ่งประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน ๑๗ หมู่บ้านดังนี้.

          ๑.บ้านก็วล                                    

          ๒.บ้านหนองใหญ่

          ๓.บ้านเสกกอง

          ๔.บ้านปลัด

           ๕. บ้านสำโรง

          ๖.บ้านลังโกม

          ๗.บ้านกระวัน

          ๘.บ้านระหาร

          ๙.บ้านโคกลาว

          ๑๐.บ้านโอรุณ

          ๑๑.บ้านแสนสุข

          ๑๒.บ้านหนองสนาง

          ๑๓.บ้านโคกตะแบง

          ๑๔.บ้านห้วยเสนง

          ๑๕.บ้านสวายตาพึง

          ๑๖.บ้านหนองตายึง

          ๑๗.บ้านเจริญสุข

      

ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลหนองใหญ่

         กศน.ตำบลหนองใหญ่ มีฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เดิมชื่อศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองใหญ่ เมื่อปี 2544 กศน.ตำบลหนองใหญ่ได้ตั้งอยู่ ณ วัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ให้ตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ และในปี 2555 ได้รับความอนุเคระห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อีกครั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้มีงบประมาณสร้าง กศน.ตำบลหนองใหญ่ให้ เป็นอาคารปูน ชั้นเดียว  สถานที่ตั้งบ้านก็วล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีระยะห่างจากอำเภอปราสาทประมาณ 9 กิโลเมตรมี ที่ตั้งของ  กศน.ตำบลหนองใหญ่    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑  บ้าน ก็วล  ตำบล หนองใหญ่  อำเภอ ปราสาท  จังหวัด  สุรินทร์    ระยะห่างจากจังหวัดสุรินทร์  ๓๙  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                          -  ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      ตำบลตาเบา บ้านพลวง  อำเภอปราสาท

                     -  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ      ตำบลโคกตะเคียน  อำเภอกาบเชิง

                     -  ทิศใต้              ติดต่อกับ      ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง

                     -  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      ตำบลบ้านพลวง  ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท