โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ  กศน.อำเภอปราสาท  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  ณ บ้านหนองสะนาง ม.๑๒ ตำบลหนองใหญ่