โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำแหนมหมู จำนวน ๖ ชั่วโมง ระว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บ้านเสกกอง ต.หนองใหญ่