โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการทำแหนมหมู จำนวน ๖ ชั่วโมง บ้านปลัด ม.๔ ตำบลหนองใหญ่  ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๓ มกราคม ๒๕๖๔