การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563